Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008

Ανεξήγητος συμπεριφορά οικουμενιστώνΑΝΕΞΗΓΗΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΛΥΠΗΡΟΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ

Εις την εποχήν μας ενώ ο Παπισμός καταρρέει και τον εγκαταλείπουν και αποδοκιμάζουν χιλιάδες όχι μόνον απλοί πιστοί αλλά και διακεκριμένα στελέχη, έρχονται οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και λοιποί φιλενωτικοί επίσκοποι να στηρίξουν τον καταρρέοντα παπισμόν, να συνταυτισθούν μαζί του και να φθάσουν μέχρι του σημείου να ομιλούν ότι είναι αδελφή εκκλησία και ότι δεν είναι αιρετικοί οι παπικοί.
Λυπηρόν κατάντημα, διότι οι φύσει φύλακες της αμωμήτου πίστεως και προστάται του λογικού ποιμνίου από καλοί ποιμένες έγιναν κακοί, και φρονούν και κηρύττουν ενάντια με την πίστιν και παράδοσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ως και των πιστών εκφραστών Της θεοφόρων Αγίων Πατέρων. Έφθασαν, δυστυχώς, οι περισσότεροι εκπρόσωποι της Ορθοδοξίας να αναγνωρίζουν ως σπουδαίον τον ενσαρκωτήν της αιρέσεως πάπαν.
Και όχι μόνον δεν καταβάλλουν προσπάθεια δια να επιστρέψουν οι αιρετικοί στην Ορθοδοξίαν, αλλά επευλογούν την αίρεσιν, αγωνιζόμενοι να πείσουν τους ορθοδόξους πιστούς, ότι οι αιρετικοί παπικοί και προτεστάντες δεν είναι πεπλανημένοι! Όσοι δε από τους ορθοδόξους πιστούς χριστιανούς, καλώς πράττοντες, δεν αποδέχονται τις αντορθόδοξες αυτές ενέργειες, αντί να επαινεθούν δια την εμμονήν των εις την πίστιν των Πατέρων τους, διώκονται σκληρώς.
Οποία κατάπτωσις και διαστροφή! Φιλενωτικοί εκκλησιαστικοί και θεολογικοί κύκλοι μάς οδηγούν σε νέα ψευδοένωσι, σε μεγάλον πειρασμόν και σε σχίσματα. Όπως δείχνουν τα πράγματα συντελείται σταδιακή σε βάθος και έκτασι προδοσία της πίστεως, και αρκετοί από τους τεταγμένους να προστατεύσουν την Εκκλησίαν και το ποίμνιον τηρούν σιωπή ιχθύος και ασχολούνται, κατά το πλείστον, εις ανασυγκρότησιν κτιρίων και έτσι έμμεσα γίνονται συνεργάται με όσους επιβουλεύονται την Ορθόδοξον πίστιν.
Θα ευρεθούμε, δυστυχώς, προ τετελεσμένων γεγονότων. Την ψευδοένωσι φαίνεται πως την έχουν ήδη προαποφασίσει σε μυστικές συμφωνίες και την προοθούν με δόσεις, όπως με τις κοινές προσευχές ορθοδόξων μετά δυτικών και άλλες κενοφανείς και παράδοξες αδικαιολόγητες επινοήσεις.
Το απόρθητον φρούριον της Ορθοδοξίας εις τας ημέρας μας κινδυνεύει περισσότερον από ενίους πατριάρχας, αρχιεπισκόπους, επισκόπους, κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι εναυάγησαν περί την πίστιν και υπερμαχούν εις την κακήν αυτήν ένωσιν, εφ' όσον δεν γίνεται κατά Χριστόν και εν αληθεία.
Πότε επί τέλους σκέπτονται οι Επίσκοποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και τα προπύργια της Πίστεώς μας, τα Ιερά Μοναστήρια, να σημάνουν ιερόν συναγερμόν, αν όχι τώρα που νοθεύεται η ορθόδοξος πίστις των αγίων Πατέρων μας; Και ακούγονται και γράφονται αλλόκοτες θεωρίες, πως η παπική εκκλησία είναι αδελφή εκκλησία, ότι έχουν χάριν και άλλα βλάσφημα, ασεβή και εναντία των όσων πρεσβεύει η Εκκλησία μας η Ορθόδοξος;


Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Μπιλάλης γράφει επιτυχώς τα εξής σχετικώς:
Η αληθής ένωσις των Εκκλησιών δεν επιτυγχάνεται με την δουλικήν προσαρμογήν των ορθοδόξων προς τας λατινικάς καινοτομίας, αλλά με την επιστροφήν της σχισματικής και αιρετικής παπικής εκκλησίας εις τους κόλπους της «Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας», της οποίας οργανικήν και αδιάσπαστον συνέχειαν αποτελεί μόνη η Ορθόδοξος Ανατολική Καθολική Εκκλησία.

Ιερά Μητρόπολις Λαγκαδά
Ιερά Μονή Παντοκράτορος
57018 Μελισσοχώρι
Θεσσαλονίκης

Αυτό το κείμενο στα Αγγλικά:


Inexplicable behaviour of the ecumenists.


Ecumenism


In our time while Papism is collapsing, abandoned and disapproved by thousands, not only by its simple followers but also by prominent members, there come the representatives of the Ecumenical Patriarchate and the rest of the pro-union bishops ready to shore up the collapsing Papism, to stand by them to the point of calling her a sister Church and claim that the Papists are not heretics. It is a sad result, because the natural guardians of the unblemished faith and the protectors of the noetic flock from good shepherds became bad, and are of the opinion and preach against the faith and traditions of the Orthodox Church as well as of her faithful voices, the holy Godbearing Fathers.
Unfortunately, most of the Orthodox representatives have come to accept as important the heretic incarnate Pope. And not only they do not try to have the heretics return to Orthodoxy, but they praise the heresy and struggle to convince the Orthodox faithful that the heretic Papists and Protestants are not deceived. Those of the Orthodox Christians who rightly do not accept the anti-Orthodox acts, instead of being praised for their steadfastness of faith of their Fathers, they are severely persecuted. Thus the fall and perversion. Pro-union church members and theological circles, direct us towards a false union, to a great temptation and schisms. As the situation shows it is conducive to a gradual deepening and ever increasing betrayal of the Faith. Many of those who took the side to protect the Church and the flock, keep the silence of the fish and keep busy for the most part with the upkeep of the buildings and so become indirectly accomplices with those that impose on the Orthodox faith. We shall find ourselves unfortunately facing "de-facto" events. The false union it seems they have already decided by secret agreements and they advance it by doses, like the common prayers of the Orthodox with westerners and other innovative and strongly unsupportable fabrications.
The unbreachable fort of Orthodoxy in our times, is more in danger by particular patriarchs, archbishops, bishops, clerics and lay people, who are shipwrecked in faith and struggle hard for the evil union since it is not in accordance with Christ and the Truth. When do the Bishops of the Orthodox Church and the forefront forts of Faith, the Holy Monasteries, intend to sound the alarm if not now that the Orthodox faith of the Holy Fathers is being adulterated? Grotesque theories are being heard and published that the papist church is a sister church, that they have grace and other blasphemes, irreverent and contrary to what the Orthodox Church stands for. The blessed Archimandrite Spyridon Bilalis writes the following. The true union of the Churches cannot succeed though the forced adaptation of the Orthodox faithful to the Latin innovations, but by the return of the schismatic and heretic Papist Church to the bosom of the "One, Holy, Catholic and Apostolic Church", which only the Eastern Orthodox Catholic Church comprises the functional and uninterrupted continuity.

Inexplicable behaviour of the ecumenists.

Δεν υπάρχουν σχόλια: